За проекта

За проекта

 

ПРОЕКТ: „ Хиляда години от битката на Самуил (1014 – 2014) – устойчиво развитие на туристическа атракция “Самуилова крепост” в община Петрич”

 

ДОГОВОР № BG161PO001/3.1-03/2010/030

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Петрич

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ПЕТРИЧ:

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

Община Петрич ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публичност на атракциите за изпълнение на проект: ,, Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014) – устойчиво развитие на туристическа атракция “Самуилова крепост” в община Петрич” по следните обособени позиции: Обособена позиция №1″Организиране и провеждане на мероприятия”;

Обособена позиция №2 „Изработване на рекламни и информационни материали”;

Обособена позиция №3 „Разработване на интерпретативни и анимационни програми”.

Проектьт ще работи в посока създаване на нов имидж на района като място заслужаващо да бъде посетено заради богатото културно-историческо наследство и други форми на туризъм, като по този начин се създадат предпоставки за икономическо диверсифициране и за нарастване на приходите от туризъм в района. Основен акцент ще бъде поставен върку удовлетвореността на туристите и посрещане на техните нужди и желания в подкрепа на постоянно увеличване на текния брой и задържането им за по-дълго време на територията на общината.

Това от своя страна в дългосрочен план ще подпомогне развитието на всички бизнеси, пряко или косвено свързани с туризма – разкриване на нови работни места, създаване на нови предприемачески инициативи, по-добра среда, образовано население – и разпространение на ползите до повече хора в района като фактор за устойчиво социално-икономическо развитие.

Реализирането на проектьт ще допринесе за популяризиране на разработената туристическа атракцията, както и до повишаване на привлекателността на община Петрич като атрактивна туристическа дестинация.