Програми

Анимационни програми

Какво знаете за комитопулите

На специална дървена стена туристите да могат да разполагат елементи, така че да съставят родословото дърво на династията на комитопулите, както и да научават интересни факти и информация чрез възможност да rьрсят и намират сами отговора на различни въпроси от историята.

Стрелба с лък

На специално изградена за целите площадка, имитираща отбранителното съоръжение, да се организира състезание по стрелба с лък. Освен това туристите да могат сами да правят лъкове и стрели така, както са го правели нашите предци под  ръководството на аниматора, като след това си ги взимат за спомен. Всички участници ще получават сертификат за „майстор на лъкове”, а най-добре изявилите се в състезанието по стрелба с лък и свидетелства за „Самуилов воин”. По-големите деца също ще могат да участват в тази програма.

Старобългарски отбранителии стратегии

На туристите да се раздават състарени карти на които е отбелязана схематично цялостна отбранителна система в Ключката теснина, изградена от Самуил. Посредством мащабирани коструктивни елементи от дърво и имитация на камък, туристите трябва сами да изградят демата (фортификационното съоръжение) й защитната крепост, както и да разположат правилно войските на Самуил и Василий II. Така ще могат не само нагледно да придобият представа за начина на укрепяване, който не се среща никъде другаде освен тук и в Самуиловата столица в Преспа, но и да демонстрират наученото пo време на беседата и обиколката на крепостта. Туристите ще бъдат мотивирани да развиват своята творческа инициатива, като предлагат алтернативни варианти на укреплението. В тази програма да се включват както възрастни така и ученици. На практика това представлява една игра на стратегии на открито, чрез която посетителите да могат да се забавляват, да учат, да комуникират и да оползотворяват пълноценно свободното си време именно в района на обекта. Тази анимационна програма да бъде разработена и във вариант за най-малките, но посредством използването на мултимедийна дъска в Интерпретационния центьр.

Битката на Самуил

Нa една от площадките да се организира възстановка — игра с кукли по сценарий. Децата трябва сами да разположат декора, който ще бъде от няколко елемента сглобяващи се като пъзел и чрез кукли да разиграват битката. По този начин може да се осигури трайно познание и съхранение на нашата история и идентичност.

Млад археолог

На специално обособен пясъчник да са разпръснати и вкопани керамични елементи от съдове. Децата да rьрсят и намират находките и след това ще трябва да ги подредят и сглобят, докато се получи в завършен вид даден предмет. Тази игра освен изключително занимателна има и образователен елемент развивайки творчеството и усета в децата. Като допълващ елемент към развитието на атракция „Самуилова крепост” да бъде и специално организирана и провеждана по график възстановка на последната битка на цар Самуил. Постановката ще се играе на изградените по проекта площадки-сцени по предварително разработен сценарий. За декор ще се ползва реставрираната крепостна стена и валовете, а специалното кудожествено осветление ще осигурява светлинно-звуковото оформление на представлението. В постановката ще участват деца и възрастни от местната театрална трупа. Възстановката на битката, но в по-съкратен и олекотен вариант да се предлага и като анимационна програма чрез тур операторите за организирани групи, като целта е един от дните туристите от гр упата, които имат желание да се подготвят по сценарий, а на следващия сами да възпроизвеждат възстановката на сцена.

Интерактивни програми

Самуил—цар български

Тази програма трябва да представя живота на цар Самуил и историята на Първото Българско царство, посредством възстановяване интерпретативна музейна изложба в една от сградите на музея. Целта е тя да служи като основна форма на комуникация и интерпретация, чиито образователни и възпитателни цели да се осъществяват чрез комбинация от различни форми и съвременните принципи на архитектурно-художествените решения. Изложбата ще бъде постоянна и тематико-експозиционна, като подборът на информация, снимки и предмети да се осъществява въз основа на определена научна концепция и тематичен план, разработени съвместно от музейните уредници на ИМ Петрич и РИМ Благоевград. За да се постигне необходимото въздействие, да се използва атрактивната сила на осветление, звук и други аудиовизуални средства. С цел дa се засили преживяването на посетителите, стените да бъдат оформени от художник “декор”.Специална система от датчици автоматично да задейства система от звук и светлина, когато някой влезе в музейната сграда. Десет минутен филм да разказва за историята на първото българско царство и живота на Самуил. В центъра на изложбата да бъдат поставени и реплики на двете мраморни плочи със старобългарски надписи. Да бъде оформен специален експозиционен кът, където да се експонират: една част оригинални, а друга – холографски копия на движими паметници на културата (на тези, които са много ценни) намерени по време на археологическите находки и проучвания-съдове, накити, оръдия ва труда, стрели, бойни оръжия и други.

Българската Дема

Тази програма да интерпретира историята на Изграждането на фортификационната система и земленото укрепление – крепосrта. Целта е да може крепостната стена, кулата, валовете и землянките да `оживеят’ пред туристите, за да могат те да видят обекта, така както е бил изграден в миналото. Специално табло ще бъде монтирано при разреза на трети крепостен вал, което с помощта на движещи се и засветяващи се елементи ще показва профила на отбранителното съоръжение, като пластове на неговото изграждане.  Друг илюстративен панел разположен до реставрираната крепостна стена на трети защитен вал, ще представя етапите на археологическите разкопки и проучвания и друга интересна информация. Арт панели с рисунки на цялата Ключка отбранителна система ще бъдат монтирани на пръстена на кулата, откъдето туристите ще имат панорамен изглед на околностга и по панелите ще се ориентират къде е минавала защитната стена на цялото съоръжение и как е изглеждала. Като част от тази интерпретативна програма да бъде и посещение в експонираните реплики на жилища-землянки. Посетителите да имат възможностга да влизат през входа на едната землянка и да излизат през другата, като този процес и самите предмети разположени вътре ще бъдат интерпретирани по атрактивен начин.

Жива памет

Тази програма да илюстрира битката на Самуил и неговите войници. На вътрешните стени на покритието на голямата землянка ще се монтират мултимедийни панели, представящи битката и трагичния край за нашата армия. Панелите ще бъдат сложни конструкции с вградени осветителни елементи. Информацията ще се осигурява на различни езици посредством аудио-гидове, като по този начин чуждестранните туристи ще могат да слушат на своя език историята на последната битка на Самуил. Аудио-гидовете също така ще служат за интерпретиране на историята на целия обект. Модул от тази програма, но във вариант за деца ще се представя и в Интерпретационния Центьр чрез мултимедийна дъска.

Класна стая

Tази програма да бъде насочена към учениците — уроците по история свързани с първото българско царство, царуването на Самуил и битката. през 1014  г., могат да се адаптират за преподаване на място на обекта с цел по-голяма дълбочина на обучението, както и да се изгради в учениците етика на опазването на културно-историческите забележителности. Тази програма ще бъде промотирана сред училищата. С цел да се удовлетворят потребностите на посетителите, от изживяване на положителни емоции, усъвършенстване на познанието и тьрсене на откривателства и предизвикателства, както и да превърнем атракцията „Самуилова крепост” в едно неповторимо изживяване, да се разработят и внедрят няколко анимационни програми. Една част от тях да бъде насочени към възрастните, докато друга да обслужва децата от различни възрастови групи, като и двата вида освен създаване на преживяване, посредством активното включване на туристите да имат и образователен характер. Разработването на тези програми да се базира върху няколко задължителни елемента: структурата. и състава на туристопотока; организация на особености на мястото; материално-техническа база на проучване и определяне на туристическото обслужване; анимацията; кадри и средства.